اسـمش عشـقه  

آخرین آلبوم زنده یاد مرتضی پاشائی
 

 

            برای دانلـود آلبوم بصورت یکجا ، برروی کادر روبـرو کلیک نمائید ;

Download

 

 

 

 

 

F@ЯZ∀ᗰ Digital Case

Powered by Fst APACHE Studio, Posted in Digital Art , No. 0001FSt , DOWNLOAD
Text available [ Click ]
 • بــازم بــہ ی لبـخند     دل بسـتـہ دلــم
 • آواره ی ســاده     وابســتـہ دلــم
 • آ خسـتہ دلــم     از دسـت ِ دلــم
 • مجـنوטּ ِ پـریشـوטּ     دیــوونـہ دلــم
 • هــرجـایی کـہ مـیرم     مـی مـونـہ دلــم
 • میــخونـہ دلــم     بــی خـونـہ دلــم
 • دل مטּ   ســر بــرا نمیـشـہ
 • عـاشــقہ همیــشہ
 • میــگم آخـہ بـسـہ
 • میــگـہ آخـریشـہ
 • دل مטּ   بـا خـودم غـریبــس
 • بـاز میـمونـہ بـی کــَـس
 • خسـتـہ میشـم از بـس
 • بی حـواس ِ ســادس
 • ایـن حـس ِ جـدیـد ُ     دوســـ داره دلــم
 • حـالـش بـده انـگار     بیـماره دلــم
 • عـاشـق شـده بـاز     بیــحالہ دلــم
 • پیـش یکـی دیـگـہ     بـاز گــیره دلــم
 • بـا مטּ مث ِ هـر روز     درگــیره دلــم
 • آرامـش مטּ     زد زیــر دلــم
 • ... .

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • ایـטּ یـہ حسـہ جـدیـده یـکی دبـاره از را رسـیده
 • مثـل اون چشـمم نـدیـده انـگاری اونـو خـدا واســہ مטּ آفـریـده
 • یکی کـہ صــاف و سـاده آروم قــدم زد تـو امتـداد شـب تنـهایـی جـاده
 • دسـت خـودم نیـسـ تنـم میــلرزه بـی اراده
 • میـریـزه دل دیــوونہ اسـمش عشـقہ کسـی نمیـدونہ اسـمش عشـقہ
 • همیــشہ میـمونہ اسـمش عشـقہ
 • اگـہ مטּ اونـو دوسـت دارم اسـمش عشـقہ تنـهاش نمــیزارم اسـمش عشـقہ
 • میـاد کنـارم آخــہ اسـمش عشـقہ
 • شـبیہ بغــض و بـاروטּ اشکام میـریـزه تـوی خیـابـوטּ حـال و روزم مث مجـنوטּ
 • یـخ کـرده دسـتام مثـل زمسـتوטּ
 • زلـالـہ مثـل آبـہ شـکی نـدارم ایـטּ انتـخاب آخـره مثـل یـہ خـوابہ
 • امـا میـترسـم شـایـد دبــاره ایـטּ سـرابہ
 • غــم تـو دل دیــوونہ اسـمش عشقہ کسـی نمیـدونـہ اسـمش عشقہ
 • میـره نمیــمونہ اسـمش عشـقہ
 • غـم تـو جـلو چشـمامہ اسـمش عشقہ
 • نمیـدونـہ کـہ دنیــامہ اسـمش عشقہ
 • دلیل اشـکامہ اسـمش عشقہ

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • از ترس اینکہ شاید تو دیـگہ دوسم نداری قلبم مریضـہ
 • این گـریـہ کـردטּ معـنی نـداره اشـکام رو شـونت بـایـد بـریـزه
 • آرامشـم شـو حـالـم خـرابہ غیــر تـو دیگہ کـاری نـدارم
 • تنـهاتـرینـم تنـها بیـا کـہ تنـهایـی هـامـو تنـها بـزارم
 • بـا اینـکہ عطـر پیـرهنـم میـمونہ روی پیـرهـنت
 • یـادت نمیـمونہ منـو وقتـی همـہ میشـناسـنت
 • عـاشـقترینتـم عـاشـقترینتـم
 • بـا مטּ غـریبـی میـکنی کـار عجـیبی میـکنی
 • میـگی شـروع رابـطہ س عشـقم ایـטּ عشـقہ یــا هـوس
 • عـاشـقترینتـم عـاشـقترینتـم
 • هیـچ وقـت نمیـشہ تـو ایـטּ هیــاهـو از حـال چشـمات ســردر بیـارم
 • فکـر منـم بـاش امشـب دبـاره چشـمام میـسـوزه ســر درد دارم
 • مטּ خـواب دیــدم بـاروטּ گـرفتـہ تعبیــر خـوابـم بـایـد تـو بـاشـی
 • اּیـטּ جـاده شـایـد بـا مטּ شـروع شـہ امـا هنـوزم تـو انتـهاشـی

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • دبـاره تـو قلـبم یـہ حسـی اومـده نمیـدونم چیــہ شـبیہ عشـقیہ
 • کـہ از روزای دور میـمونہ یـادگـار کـہ میـگفـتم نـرو منـو تنـها نـذار
 • چهــرت مثـل قـلـبم شکســتہ تـر شـده چشـمامـوטּ تـَر شـده هـوا بـدتـر شـده
 • دلــم میـخواد بـگی کجـا بـودی یـہ عمـر روزای بـی منـت چجـوری سـر شـده
 • اشـکام جـاریـہ بـی اختـیار دیـگہ تنـهام نـذار بمــوטּ بـا مטּ یبـار
 • میـخوام تمـوم شـہ انتـظار
 • روزا میـگذره بـی اعتـبار دیـگہ تنـهام نـذار بمـوטּ بـا مטּ یبـار
 • بـاروטּ شــو تـو قلـبم ببـار
 • درسـتہ کـہ میشــہ زمـاטּ بـی معـنیہ چـہ حـس خـوبیـہ
 • همـوטּ دلشـوره هـا همـوטּ حـرفـای خـوب تـو چشـم خیـس مـا
 • یـہ عـالـم غصـہ تــو صـدای بیـصـدا
 • انـگار یـہ عـالـم حـرف تـو قلـبم جمـع شـده
 • خـدا عشـقم شـده شـبیہ اوטּ روزا
 • بیـا بـا مטּ بیـا هنـوزم پیشـمہ تمـام نـامـہ هـا مث دیــوونـہ هـا

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • گـاهـی مث آهنـگ هـای قـدیمـی میـگم تنـها دلیـل زنـدگیـمی
 • آخـہ عـاشـقم تـا پـای جـونـم انـگار نمیـشہ بــی تـو بمـونـم جــووونـم
 • تـو کـہ میـشناســی دیـوونـہ گیــمو میـخوام حـرفـای سـاده بگیــمو
 • بـا هـم راه بـریـم تـا تـہ دنیـا تنـها تـا تـہ کـوچـہ دنیـا
 • وقتـی دلــم عـاشـقتہ وقتـی کـہ تـو قلـبت جـامـہ
 • غصـہ نـخور چشـمای تـو تـا تـہ دنیـامـہ
 • از بـدیـا خسـتہ نشـو دنیـا بـالـا پـاییـטּ داره
 • چتــرو ببـند مטּ بـا تـو اَم وقتـی کـہ چشـمات میــباره
 • گـاهـی الکـی دلشـوره دارم عشـقم تـو دیـگہ تنـها نـذارم
 • دسـتام دسـتاتـو میـگیـره محـکم
 • اینـجاسـت کـہ همـہ حـرفـامـو میـگم بـازم
 • تـو کـہ میـشناســی دیـوونـہ گیــمو میـخوام حـرفـای سـاده بگیــمو
 • آره تـو کـہ میـدونـی حسـودم میـگم اگـہ نبـودی چــی بـودم

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • بـگو بـگو هـم نسـفم تـو بـگو چـرا دیـگہ بـا دلـم را نمـیای
 • قـهر میـکنی مـیری تنـها میـشم هیـچ جـوری هـم کـہ کـوتـاه نمـیای
 • بهـونـہ میـگیری میـگیره دلـم تـا میــبینی کـہ پیـش تـو گیـره دلـم
 • میـری کـہ بـگم نـرو عـاشـقتم میـری کـہ بـدونـی اسـیره دلـم
 • مـگہ نمیـدونـی درگیـر عـاشـقی ام نمیـدونی کـہ یـادم رفــتہ کیـم
 • نمیـدونـی تـکیہ کـلام منـی نمیـتونـی از مטּ دل بـکنی
 • بیـا کـہ هـوا پســہ تـو دل مטּ بیـا کـہ شـده جـادو دل مטּ
 • دوسـت دارمـت نمیـگم کـہ نـری خـوب بلـدی دلمــو ببـری
 • حیــفہ نـگاه نـکنی تـو چشـام خنـده نمیـمونہ روی لبــام
 • هیـچی رو دیـگہ بهـونـہ نـکـטּ ایـטּ دل پــاک ُ دیــوونـہ نـکـטּ
 • از تـو بـہ مטּ یـہ اشــاره بسـہ تـا دل مטּ بـہ جنـوטּ بـرســہ

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • چـی میـخوای از یــنفر چجـوری راحتـی
 • چیـہ تـو چشـمای تـوی خجـالتـی نـکنہ بـاز بـگی تـورو دوسـِت نـدارم
 • دل مטּ عـاشـقہ دل تـو بـا منـہ دیگـہ نـذار چـیزی دلتـو بشـکنہ
 • مگـہ چـی کـم داره واســہ تـو کـم بـزارم
 • مטּ بـہ تـو دلـخوشـم نــرو خیـلی دوسـت دارم تــورو
 • پـای تـو انتـهای جـوטּ عمـر منـی پیـشم بمـوטּ
 • بـد بـہ دلـت نـذار بـیاد قـربـوטּ اشـک و گـریـہ هـات
 • جـوטּ منـو ازم بـگیر زنـدگـی کـטּ بـرام نمـیر
 • حـال و هـوای مטּ بـہ سـرت اومـده بـاروטּ عـاشـقی چـشاتـو نـم زده
 • نـذار بـہ سـادگـی دلـت ازم بـگیره
 • بـذار تمـوم عمـر بـاتـو سـفر کنــہ نشــہ یـہ ثـانیــہ نـباشـی سـر کنــہ
 • میـدونـی میـدونـم قصــہ مـون بیـنظیره

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • یـہ لحـظہ اگـہ دبـاره بشـی مث اوטּ روزا چـی میـشہ
 • اگـہ دبـاره چشـات واسـہ دیــدنم ابـری شـہ چـی میـشہ
 • یـہ لحـظہ اگـہ نـگا کنـی حـس کنـی خشـک شـدم از ریشـہ
 • اگـہ بـخوای همـہ چـی آخـہ سـاده عـوض میـشہ چـی میـشہ
 • اگـہ تـو بـخوای میـشہ دبـاره عـاشـقم کنـی
 • میـتونی بـاز بـا یک نـگاه تـو غـمام ُ کــم کنـی
 • میـدونم میـتونـی بـاز بشـی مث گذشـتہ بـگو آره
 • دیـوونـہ اونـی کـہ روبــروتـہ آخـہ خیـلی دوسـت داره
 • یـہ لحـظہ اگـہ نـگا کنـی میـبینی چـی بسـرم اومـد
 • میـبینی چـی سـر ایـטּ دل سـادۀ دربــدرم اومـد
 • اگـہ تـو بـخوای میـشہ دبـاره عـاشـقم کنـی
 • میـتونی بـاز بـا یک نـگاه تـو غـمام ُ کــم کنـی
 • یـہ لحـظہ نمیدونی چـہ بــده دســام از تـو جـدا میـشہ
 • تـوی دلــم عجـب آتیـش سـردی بـہ پــا میـشہ چـی میـشہ
 • یـہ لحـظہ اگـہ تـو جـای مטּ ایـטּ همـہ غـم تـو دلـت بـاشـہ
 • اگـہ یـہ ذره از ایـטּ همـہ حـس تـو دلـت جـاشـہ چـی میـشہ
 • اگـہ تـو بـخوای میـشہ دبـاره عـاشـقم کنـی
 • میـتونی بـاز بـا یک نـگاه تـو غـمام ُ کــم کنـی

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • مטּ اونیـم کـہ سـایـہ هـم نـداشـت دلــش رو تـوی کـوچـہ جـاگـذاشـت
 • همـوטּ کـہ تـو دلــش غمـارو کـاشـت غیـر از ایـטּ سـکوت چیـزی بـرنـداشـت
 • مטּ اونیـم کـہ گـریـہ میـکنـہ همـوטּ کـہ بغـض ُ ول نمیـکنـہ
 • همـوטּ کـہ هیشـکی بـاورش نـکرد اشـک ُ عـاشـق ِ رو نمیـکنـہ
 • صـدام کـہ سـربـہ آسـموטּ کشـید دلـای عـاشق ُ بـہ ایـטּ جنـوטּ کشـید
 • خـدا ببـخشـہ اوטּ ُ کـہ نمـونـد کـہ قلـب سـادم ُ اوטּ بــہ خـوטּ کشـید
 • عشـق ادعــا سـرش نشـد آخـرش نشـد کـہ یـاد مטּ بـره
 • آسـموטּ ُ بـاورش نشـد کبـوتـرش نشـد دبــاره بپـره
 • مטּ اونیـم کـہ خیـره رو دره خـوشـیش ُ میـده غصـہ میـخره
 • کـہ حـالـش از همیـشـہ بـدتـره دل نمیـده و دل نمیـبره
 • کسـی کـہ بـاکسـی قـدم نـزد تـو خونـہ عکسـی غیـر غـم نـزد
 • سـری بـہ قلـب عـاشـقم نـزد اوטּ کـہ رو دلــم زخـم کـم نـزد

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • حالـا حالـاهــا عـاشـقت میـمونم عـاشـق روزای عـاشـقونـم مטּ
 • همـہ ی عمــر میـخواسـتم تـو بـاشـی کنـارم دوسـت دارم
 • دوسـت دارم یـہ روز میـفهمی چـی بـوده دلیـل ایـטּ اصـرارم بـاورم کـטּ ایـטּ یــبارم
 • حالـا حالـا لـا لـا حالـا حالـاهـا زوده بفـهمی قلـبم چقـد عـاشـق بـوده
 • آره خیـلی زوده بفـهمی حسـم بـہ تـو نـامحـدود ِ خیـلی زوده
 • نہ نہ نہ טּ טּ טּ ... نـہ مטּ نـہ تـو میـدونیـم تـاکـِی کنـار همـدیـگـہ میـمونیـم
 • مـا میـتونیـم حرفـامـوטּ ُ از چشـم هـم بخـونیـم مـا میـتونیـم
 • حالـا حالـاها بـاهمـیم مـا دوتـا حالـا حالـاها خـوبـہ دنیـای مـا
 • عشـق تـاهمیـشہ زبـوטּ بیـטּ مـادوتـا میـمونـہ عـاشـقونـہ روبــرومـی
 • تـو تـا آخـرش آرزومـی مثـل بغـض سـردی کـہ تـو گلـومـی روبــرومـی

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • تو بــجای منـم داری زجـر میـکشی یکـی عـاشـقتہ کـہ تـو عـاشـقشی
 • تـو بــجای منـم پـر غصـہ شـدی نـذار خسـتہ بشـم نگــو خسـتہ شـدی
 • نگـراטּ منـی کـہ نگـیره دلــم واسـہ دیـدטּ تـو داره میــره دلــم
 • نگـراטּ منـی مث بچـگیا تـو خـودت میـدونـی مטּ ازت چـی میـخوام
 • مگـہ میـشـہ بـاشـی و تنـها بمـونم محـالـہ بـذاری محـالـہ بتـونم
 • دلــم دیگـہ دلـتنگـیاش بیشـماره هنـوزم بـہ جـز تـو کسـی رو نـداره
 • عـوض میـکنی زنـدگیـم ُ تـو یـادم دادی عاشـقیم ُ
 • تـورو تــا تـہ خـاطــراتم کشـیدم بـہ زیبـایـی تـو کسـی رو ندیـدم
 • نگـو دیگـہ آب از سـر مטּ گذشـتہ مگـہ جــز تـو کـی سـرنوشـت ُ نوشـتہ
 • تحـمل نـداره نبـاشـی دلــی کـہ تـو تنــها خــداشـی
 • یـہ غـرور یخـی یـہ سـتاره سـرد یـہ شـب از همـہ چـی بـہ خــدا گلـہ کـرد
 • یـہ دفـہ بـہ خـودش همـہ چیــرو سـپرد دیگـہ گریــہ نکـرد فقط حوصـلہ کـرد
 • نگـراטּ منـی بــتو قرص ِ دلــم تـو کـنار منـی نمیـترسـہ دلــم
 • بغـلم کـטּ ازم همـہ چـیم ُ بگـیر بـذار گریــہ کنـم پیـش تـو دل سـیر

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • چشـام ُ میـبندم میـخوام هـرچـی غصــہ س بمـیره کـہ تــو خـواب
 • یـکی از تنـم عـطر تـورو پــس بگــیره نمیـشہ نمیـشہ
 • عزیــزم نمیـدونی عشــقت چقــد سـینہ سـوزه چـہ سـختہ
 • چشــاچشـم بـہ تـاریـکی شـب بــدوزه همیـشہ همیـشہ
 • شــبا بیــدار و روزا خیــره بـہ عکسـت ایـטּ شـده کـارم
 • دیگـہ طاقـت نـدارم دلــم میـخواد یـہ جـایـی اونــور دنـیا خـودم ُ جــا بـذارم
 • آخـہ عـادت نـدارم تـوکـہ نـباشـی خـوابـم نمـیره خیـلی دلــم میـگـیره
 • فـرامـوشـم نمیـشہ خـاطـره هـامـون واسـہ مטּ خیـلی دیـره
 • یـہ آدم چقــد طاقـت غصــہ داره
 • چجــوری میـشہ خنــده روی لبـــم پــآ بـذاره دبــاره دبــاره
 • بــجایـی رسـیدم کـہ بـا هیشــکی حرفــی نـدارم
 • نبـاشـی مטּ هیــچ حســی بـہ روز برفــی نـدارم نمیـخوام ببــاره

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 • بهـت پیـلـہ کـردم نمیـمونـی پیــشم
 • نـہ میـمیرم اینـجا نـہ پـروانـہ میــشم
 • از عشـق زیـادی تـورو خسـتـہ کردم
 • تـو دورم زدی خـواسـتی دورِت نگـردم
 • بـازم شـوری اشـک و لبــهای سـردم
 • مטּ ایـטּ بـازی ُو صـد دفـــہ دوره کـردم
 • نـہ راهـی نـداره گمـونـم قـراره
 • یکـی دیگـہ دسـتامـو تنــها بـذاره
 • دیگـہ تـوی دنــیا بـہ چـی اعتــباره
 • کسـی کـہ بـراش مُــردی دوسـت نـداره
 • مטּ ُ بغــض و بـاروטּ سـکوت خـیابــوטּ
 • دوبـاره شکســتم چـہ سـاده چـہ آسـوטּ
 • بـہ پـاتـَـم بســوزم تـو شـمعم نمیــشی
 • تـو حــوای دنــیای آدم نمیــشی
 • غرورت گلوم ُ بـہ هــق هــق کشـیده
 • آدم کـہ قسـم خـوردش ُ دق نمیــده
 • مטּ ُ تـو یـہ عمـره دوتــا خـط صـافیــم
 • شـده عـادت مـا کـہ رویــا ببافیــم
 • بشـینـیم ُ عشــق ُ بـہ بــازی بگــیریم
 • واسـہ زنــدگـی کردنــامـوטּ بمــیریم
 • چـہ سـختـہ تـوتنــهایـی شــرمنده میشـیم
 • ماهـــا قـهرمــانیم و بـازنــده میشـیم
 • مث ِ عصــر پـاییــزی رنــگ ُو رومــوטּ
 • واســہ خـیلیا خـاطـرس آرزومــوטּ

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download

 

 

 

دانلود آهنگ در یک فایل فشرده شده :

Download